Marknad/Export

 

                         Start ] Beställningsidor ] Affärsplan ] Erfarenheter ] Introduktion ] Länkar ] [ Marknad/Export ] Presentation ] Kvalitetskontroll ] Styrelsearbete ] Utbildning ] Utredningar ] Visitkort ]

 


Vid all försäljning, marknadsföring och framförallt export är framgångsformeln: Resultatet är lika med produkten av kvaliteten och kundacceptansen. Är någon parameter okänd eller noll blir resultatet okänt eller noll!

Det spelar nästan ingen roll hur mycket humana, tekniska eller ekonomiska resurser som adderas. Är kundacceptansen låg blir resultatet lågt! Jmf många IT-bolag.

Vill företaget växa snabbt och förväntar en större framgång på exportmarknaderna bör man göra en exportdiagnos. Denna sätter ett mätetal på exportmognaden hos företaget och produkterna. Denna diagnos bör kompletteras med en konkurrentanalys samt en analys över det egna företagets styrkor och svagheter. En potentiell partner/distributör har ett stort informationsbehov som måste mättas. Har inte all information kring företaget och produkterna sammanställts så bör detta göras innan för mycket resurser läggs ner på marknadsintroduktionen.

Rätt miljö för produkten?

 


Ring DeltaMax - för att få hjälp att utreda kundacceptansen för Din produkter, öka acceptansen och lansera Dina produkter på nya utmanande exportmarknader.